Enerji yatırım projelerinin geliştirilmesi, en son teknoloji elektrik enerjisi üretim santrallarının kurdurulması ve/veya faaliyetteki santralların enerji verimliliğinin arttırılması, işletilmesi ve bakımı, elektrik enerjisi satışı ve enerji tedariği ile ilgili faaliyetlerinde;
  • Sistematik ve özenle takip edilen Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürünü oluşturmak,
  • İSG konusunda yeterli kaynak yaratarak çalışanları için toplu ve kişisel bazda gerekli koruyucu tedbirleri almak,
  • İSG risklerini tanımlamak, çalışanlarını ilgili riskler hakkında bilgilendirmek ve uygun bir risk yönetim programı içinde risklerin kontrolü ve en aza indirgenmesi için gerekli önlemleri almak,
  • İSG performansını ölçülebilir hedeflerle izlemek, analiz etmek ve İSG Yönetim Sistemi üzerinde sürekli iyileştirmeler yapmak,
  • Mevzuat ve diğer gerekliliklere uygun olarak hareket etmek,
  • İSG kültürünün sürdürülebilirliği için tüm çalışanlarına İSG Temel Eğitimlerini ve ilgili diğer İSG kapsamlı eğitimleri vermek veya verdirilmesini sağlamak,
  • Tüm çalışanların, iş kazalarından korunması, yaralanmaların önlenmesi ve işle ilgili faaliyetlerini gerçekleştirirken sağlıklarının korunması için gerekli kaynakları sağlayarak her türlü çalışmayı ve denetimleri yapmak,
  • Elektrik santrallerinin proje ve işletim döneminde İSG beklentilerinin karşılanması için ilgili yüklenicilerin ve danışmanların uygun denetim ve kontrol mekanizmaları ile İSG performansını değerlendirmektir.